คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและนิติกรรม