กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2567 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชาย หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี

กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2567 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชาย หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี จำนวน 160 คน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่