ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสาธรปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา [คลิ๊ก]