ประกาศเผยแพร่ร่างเพื่อเสนอแนะวิจารณ์

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารการซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [คลิ๊ก]