ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้จัดทำวารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (Journal Of National Educational Testing And Assessment) เลขรหัสประจำวารสาร (ISSN) 2730-3535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการงานวิจัยและบทความวิชาการด้านการบริหารจัดการ , การทดสอบ , การวัดผล และการประเมินผลทางการศึกษาในรูปแบบบทความวิจัย , บทความวิชาการ , บทความวิทยานิพนธ์ , บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความทั่วไป ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีกำหนดตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร ฯ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2567)

รายละเอียด คลิ้ก >>>>>>>  QR Code <<<<<<<