ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
ถนนโคกกรวด-หนองปลิง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30280

หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ 0 4439 5225
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โทรศัพท์ 0 4430 5620
กลุ่มบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 0 4439 5226
กลุ่มนโยบายและแผน โทรศัพท์ 0 4430 5509
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0 4430 5116
กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0 4430 5217
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 0 4430 0309
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โทรศัพท์ 0 4430 0309
กลุ่มกฎหมายและคดี โทรศัพท์ 0 4430 0309
หน่วยตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 0 4439 5223
โทรสาร 0 4439 5224

E-mail

education@mattayom31.go.th

แผนที่ตั้ง สพม.นครราชสีมา