คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและนิติกรรม

การจัดซื้อ/จัดจ้าง

การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา