ความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2567